Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού). Γ Περίοδος - Γ Eνότητα: Κεφάλαια 52-56.Οι Διδακτικοί­ στόχοι της ενότητας ανά κεφάλαιο είναι:
  • Κεφάλαιο 52: Αναγνώριση της μορφής συνηθισμένων στερεών. Ονοματολογία. Εξοικείωση με τους όρους «κορυφή», «έδρα», «ακμή». Περιγραφή συνήθων στερεών: του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τριγωνικής και της τετραγωνικής πυραμίδας με βάση το πλήθος και το είδος των εδρών.
  • Κεφάλαιο 53: Αναπτύγματα συνηθισμένων στερεών: Αναγνώριση, σχεδιασμός και κατασκευή του στερεού. Γνωριμία με το ανάπτυγμα του κώνου και του κυλίνδρου.
  • Κεφάλαιο 54: Εμπειρική προσέγγιση της έννοιας της χωρητικότητας. Μέτρηση της χωρητικότητας με άτυπες μονάδες μέτρησης. Γνωριμία με τυπικές μονάδες μέτρησης χωρητικότητας.
  • Κεφάλαιο 55: Ανακάλυψη κανόνα σε μοτίβα (αριθμητικά, γεωμετρικά). Συνέχιση μοτίβου. Κατασκευή μοτίβου.
  • Κεφάλαιο 56: Διαχείριση Πληροφοριών: συλλονή, κατανραφή, ορνάνωση, παρου¬σίαση, ερμηνεία δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά: στερεά σώματα, κορυφή, έδρα, ακμή, κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τριγωνική πυραμίδα, τετραγωνική πυραμίδα, κώνος, κύλινδρος,  χωρητικότητα, μέτρηση χωρητικότητας­.
 
 
 

 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου